Ewidencja obligacji

Q Securities prowadzi dla emitentów ewidencje obligacji oraz uczestniczy w ich rozliczaniu.

  • prowadzenie elektronicznej ewidencji obligacji, o której mowa w ustawie o obligacjach,
  • rejestrowanie zmian stanu posiadania obligacji, przypadków ustanowienia na obligacjach ograniczonych praw rzeczowych, blokad lub zabezpieczeń,
  • aktualizowanie danych obligatariuszy zapisanych w ewidencji,
  • wystawianie i wydawanie obligatariuszom zaświadczeń depozytowych,
  • prowadzenie rachunku pieniężnego służącego do rozliczenia świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji, w szczególności świadczeń z tytułu należnych odsetek i wykupu obligacji, w tym ich przedterminowego wykupu,
  • dokonywanie wyliczeń wysokości świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji i przygotowywanie analitycznych informacji dla emitenta, w tym co do wysokości naliczonych odsetek, jak też tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe,
  • pośrednictwo w rozliczaniu świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji (wypłata świadczeń),
  • wykonywanie obowiązków podatkowych, w tym odprowadzanie do właściwych organów skarbowych podatku od dochodów kapitałowych oraz sporządzenie imiennych informacji PIT-8C dotyczących wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych,
  • wykonywanie innych czynności organizacyjnych i prawnych wynikających z prowadzenia ewidencji obligacji,
  • pośrednictwo w sprzedaży ewidencjonowanych obligacji (w ramach czynności dodatkowych).