Depozytariusz funduszy inwestycyjnych

Q Securities jako podmiot uprawniony do wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie art. 71 ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, świadczy komplementarne usługi w zakresie prowadzenia rejestru aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

  • prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego
  • ​zapewnianie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego zamkniętego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom,
  • zapewnianie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
  • zapewnianie, aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
  • zapewnianie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu,
  • zapewnianie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
  • zapewnianie, aby dochody funduszu inwestycyjnego zamkniętego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
  • wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego zamkniętego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
  • weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego zamkniętego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z powyższych punktów oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.