Rejestr akcjonariuszy

 

Q Securities jako dom maklerski uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych świadczy usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rejestru akcjonariuszy. 
 

Adresaci usługi:

Konieczność zlecenia uprawnionym podmiotom prowadzenia rejestru akcjonariuszy została nałożona na wszystkie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne. Obowiązek ten wynika z ostatnich nowelizacji przepisów ustawy kodeks spółek handlowych.

Co ważne, akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Spółki, które zdematerializowały już część akcji w KDPW, będą musiały w 2020 r. zarejestrować pozostałe akcje w KDPW. W takim przypadku niezbędne będzie skorzystania z usług pośrednika rejestracyjnego. Więcej na temat świadczenia tej usługi przez Q Securities znajduje się w zakładce Pośrednik Rejestracyjny.

Ważne daty:

01.01.2020 r.

 • wejście w życie obowiązku posiadania strony www do obsługi akcjonariuszy

od 01.03.2020 r.

 • w przypadku prostych spółek akcyjnych wybór i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy

do 30.06.2020 r.

 • w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych wybór i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy

do 30.06.2020 r.

 • ostateczny termin na dokonanie przez spółkę pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

do 31.10.2020 r.

 • kolejne obligatoryjne 4 wezwania do akcjonariuszy w odstępie nie dłuższym niż miesiąc ani nie krótszym niż dwa tygodnie

do 31.12.2020 r.

 • złożenie dokumentów akcji w spółce przez akcjonariuszy
 • przekazanie wymaganych danych  podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy
 • rejestracja w KDPW akcji wcześniej nie zarejestrowanych w przypadku spółek posiadających już część akcji zdematerializowanych

01.01.2021 r.

 • uzyskanie mocy prawej przez wpisy w rejestrze akcjonariuszy
 • utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej (zachowanie mocy dowodowej wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe)

01.01.2026 r.

 • utrata mocy dowodowej w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe z dokumentu akcji niezarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy lub KDPW

Oferta w ramach usługi:

 • wsparcie spółki w procesie przejścia z księgi akcyjnej na elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
 • utworzenie i prowadzenie  rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy,
 • dokonywanie zmian w rejestrze akcjonariuszy w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży, dziedziczenia czy darowizny,
 • ustanawianie w ramach rejestru blokad, zastawów itp.,
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom, tj. emitentowi i akcjonariuszom,
 • wydawanie świadectw rejestrowych,
 • pośredniczenie w wypłacie dywidendy do akcjonariuszy, o ile statut emitenta nie stanowi inaczej,
 • wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

Dlaczego Q Securities?

 • doświadczenie w prowadzeniu księgi akcyjnej, rejestrów, ewidencji i depozytów papierów wartościowych, w tym przechowywanie aktywów dla 150 funduszy inwestycyjnych o wartości ponad 20 mld złotych,
 • dedykowany zespół do prowadzenie rejestru akcjonariuszy,
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT i procesów,
 • system informatyczny do obsługi rejestru akcjonariuszy zapewniający m.in. zdalny dostęp do informacji w rejestrze dla emitenta i akcjonariuszy,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • konkurencyjna oferta cenowa dostosowana do wielkości akcjonariatu oraz aktywności w rejestrze.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas:  rejestr@qsecurities.pl   lub zadzwoń: 22 417 44 00