Q Securities depozytariuszem dla ponad 130 funduszy inwestycyjnych!

Pragniemy poinformować, że w październiku 2018 r. dom maklerski Q Securities S.A., działając jako depozytariusz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, przekroczył liczbę 100 FIZ-ów, dla których pełni tę funkcję. 
Aktualizacja: W lutym 2019 roku przekroczyliśmy liczbę 130 funduszy inwestycyjnych.

Depozytariusz, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1896 ze zm.) jest instytucją niezależną od zarządzającego funduszami i odpowiada za zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Szczegółowe obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego w tym zakresie określa m.in. Art. 72. Ustawy.  

Dziękujemy naszym partnerom biznesowym za zaufanie, którym nas obdarzyli, powierzając nam wykonywanie funkcji depozytariusza.