Praktyki w Domu Maklerskim

 

(miejsce pracy: Warszawa)

 

 

Dom maklerski Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczący profesjonalne usługi na rynku funduszy inwestycyjnych oraz obligacji korporacyjnych, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje obecnie studentów lub absolwentów kierunków prawa, administracji, a także finansów i ekonomii na praktyki w zakresie związanym ze wsparciem departamentów domu maklerskiego w wykonywanych przez nie zadaniach. Osoba przyjęta na praktyki będzie miała możliwość poznania charakteru pracy różnych jednostek organizacyjnych domu maklerskiego.

 

Obowiązki:


- Wsparcie pracowników domu maklerskiego działu prawnego oraz innych departamentów
- Pomoc w komplementowaniu i archiwizacji dokumentów

 

Wymagamy:

 

- Dobrej organizacji pracy
- Wysokiej kultury osobistej
- Komunikatywności
- Odpowiedzialności
- Preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse, ekonomia
- Znajomość przepisów prawa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:
 

- Praktyki płatne
- Elastyczny czas pracy
- Poznanie charakteru pracy w instytucji finansowej różnych jednostek organizacyjnych domu maklerskiego
- Pracę w miłej atmosferze

 

Znajomość obsługi komputera:

 

Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).

 

Dodatkowe informacje:

 

W tytule wiadomości z przesłanym CV prosimy wpisać: Rekrutacja – praktyki.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.; ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w przypadku udzielenia przez Państwa odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne wystawione przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Q Securities”) i przesłaniem dokumentów aplikacyjnych, niniejszym informujemy, że:
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa, KRS: 0000446527, NIP: 1080014541.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Q Securities pod adresem mailowym: iodo@qsecurites.pl.

3. Q Securities będzie przetwarzał Państwa dane: (i) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyli Państwo dokumenty aplikacyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub (ii) w celu przetwarzania Państwa danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przeprowadzanych przez Q Securities na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Państwa dane osobowe, przetwarzane: (i) w celach, o których mowa w pkt. 3) ppkt (i) będą przechowywane przez  okres 1 roku od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego; (ii) w celach, o których mowa w pkt. 3) ppkt (ii) będą przechowywane przez okres  3 lat od dnia złożenia przez Państwa dokumentów aplikacyjnych.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym w imieniu Q Securities dany proces rekrutacyjny, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Q Securities zawarło umowę  świadczenia usług na rzecz Q Securities (np. doradcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi kadrowo-księgowe, administratorom systemu informatycznego Q Securities,  dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych).

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Q Securities nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby, narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych dla potrzeb realizacji celów, o których mowa w pkt. 3) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3) ppkt (i) jest brak możliwości uczestniczenia przez Państwa w danym procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3) ppkt (ii) jest brak możliwości uczestniczenia przez Państwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Q Securities.

10. Q Securities nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

W przypadku podania przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu danych, niż podany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne nie opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie zawartym w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa dokumenty aplikacyjne (w tym CV/listy motywacyjne) były wykorzystywane przez Q Securities S.A. dla potrzeb kolejnych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o treści „Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej Q Securities S.A. i na ich przechowywanie przez okres 3 lat od ich przekazania w celu przeprowadzania przez Q Securities S.A. kolejnych rekrutacji”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.