Oferta pracy w Departamencie Depozytariusz

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:  

 

 

Księgowy / Specjalista ds. Obsługi Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

w Departamencie Depozytariusz domu maklerskiego Q Securities.

 

Q Securities, jako depozytariusz funduszu inwestycyjnego odpowiedzialny jest w szczególności za przechowywanie aktywów funduszu oraz prowadzenie ich rejestru, a także za zapewnienie właściwego monitorowania przepływów środków pieniężnych funduszu. Depozytariusz pełni także funkcje kontrolne względem funduszy (m.in. kontrola zgodności zawieranych transakcji z dokumentami założycielskimi funduszy oraz weryfikacja pozostałych operacji dokonywanych przez fundusze).

 

Zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji transakcyjno-operacyjnej oraz ewidencja księgowa operacji funduszy inwestycyjnych;
 • kontrola zgodności działania funduszy z przepisami prawa oraz ich statutami;
 • weryfikacja wyceny aktywów funduszy, ustalania zobowiązań oraz poprawności obliczania wartości aktywów netto (WAN) i wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny (WAN/CI);
 • weryfikacja terminowości rozliczania umów zawieranych przez fundusze oraz monitoring ich cash-flow;
 • kontrola rozliczeń funduszu z uczestnikami;

 

Oczekujemy:

 • rzetelności, samodzielności i inicjatywy przy wyjaśnianiu rozbieżności operacyjnych;
 • postępowania zgodnie ze standardami etycznymi;
 • podstawowej znajomości zasad rachunkowości finansowej oraz aktów prawnych regulujących funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych (gł. ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz rozporządzenie dot. rachunkowości funduszy);
 • doświadczenia zawodowego zdobytego w biurze rachunkowym i/lub u depozytariusza;
 • wiedza z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, instrumentów finansowych i ich zasad wyceny będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • przyjazną atmosferę pracy, opartą na zaufaniu oraz współodpowiedzialności;
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • możliwość rozwoju osobistego, zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji;
 • atrakcyjny pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • biuro zlokalizowane w ścisłym centrum Warszawy.

 

Zgłoszenie zawierające CV prosimy przesłać na adres: biuro@qsecurities.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Praca – Departament Depozytariusz".

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.; ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w przypadku udzielenia przez Państwa odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne wystawione przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Q Securities”) i przesłaniem dokumentów aplikacyjnych, niniejszym informujemy, że: 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, KRS: 0000446527, NIP: 1080014541.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Q Securities pod adresem mailowym: iodo@qsecurites.pl.
 3. Q Securities będzie przetwarzał Państwa dane: (i) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyli Państwo dokumenty aplikacyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub (ii) w celu przetwarzania Państwa danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przeprowadzanych przez Q Securities na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 4. Państwa dane osobowe, przetwarzane: (i) w celach, o których mowa w pkt. 3) ppkt (i) będą przechowywane przez  okres 1 roku od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego; (ii) w celach, o których mowa w pkt. 3) ppkt (ii) będą przechowywane przez okres  3 lat od dnia złożenia przez Państwa dokumentów aplikacyjnych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym w imieniu Q Securities dany proces rekrutacyjny, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Q Securities zawarło umowę  świadczenia usług na rzecz Q Securities (np. doradcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi kadrowo-księgowe, administratorom systemu informatycznego Q Securities,  dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych).
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Q Securities nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby, narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych dla potrzeb realizacji celów, o których mowa w pkt. 3) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3) ppkt (i) jest brak możliwości uczestniczenia przez Państwa w danym procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3) ppkt (ii) jest brak możliwości uczestniczenia przez Państwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Q Securities.
 10. Q Securities nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

W przypadku podania przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu danych, niż podany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne nie opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie zawartym w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

 

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa dokumenty aplikacyjne (w tym CV/listy motywacyjne) były wykorzystywane przez Q Securities S.A. dla potrzeb kolejnych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o treści „Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej Q Securities S.A. i na ich przechowywanie przez okres 3 lat od ich przekazania w celu przeprowadzania przez Q Securities S.A. kolejnych rekrutacji”.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.