Decyzja KNF z 17.12.2019

W dniu 19 grudnia sierpnia 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ukazał się komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r. (doręczonej w dniu 19 grudnia 2019 r.) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Q Securities S.A. (dalej: „Depozytariusz”), tj.:

 • GO FUND 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami: 
  • subGO Fund Wierzytelności
  • subGO Obligacje 1
 • GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • GODEBT HIPO FIZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • GODEBT1 FIZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • PRIME FIZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(dalej łącznie: „Fundusze”).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja  2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. 

 

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

 

Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia Towarzystwo nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem Funduszami.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które reprezentuje, innym towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

 

Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu.

 

Depozytariusz podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników Funduszy. Wszelkie informacje istotne dla uczestników Funduszy, w tym w szczególności dotyczące działań Depozytariusza podejmowanych w związku z reprezentacją Funduszy będą publikowane na stronie internetowej: www.qsecurities.pl.

Dokumenty dotyczące Funduszy: 

 • GO FUND 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

1.  OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2020 r. O ZMIANIE STATUTU 

 • GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

1.  OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2020 r. O ZMIANIE STATUTU 

 • ​GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

1.  OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2020 r. O ZMIANIE STATUTU 

 • GODEBT HIPO FIZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

1.  OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2020 r. O ZMIANIE STATUTU 

 • GODEBT1 FIZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

1.  OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2020 r. O ZMIANIE STATUTU 

2.  OGŁOSZENIE  Z DNIA  14 STYCZNIA  2020 r. O ZMIANIE STATUTU 

 • PRIME FIZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

1.  OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2020 r. O ZMIANIE STATUTU 

 

Poniżej wskazujemy dane kontaktowe dla uczestników Funduszy reprezentowanych przez Depozytariusza:

adres e-mail: funduszegotfi@qsecurities.pl

numer telefonu: +22 417 44 08