Emisja obligacji 2 170 000 zł

Informacje o emitencie:

 

Goldenmark S.A. ("Emitent", "Spółka") jest firmą z branży pośrednictwa w obrocie metalami szlachetnymi, będącą jednym z liderów polskiego rynku złota lokacyjnego – www.goldenmark.eu. Emitent stoi na czele grupy kapitałowej Goldenmark, której istotnym filarem jest marka Mennica Wrocławska – renomowany dystrybutor złota i srebra lokacyjnego w Polsce – www.mennicawroclawska.pl. Emitent powstał pod koniec 2014 roku w celu przejęcia części dotychczasowej działalności prowadzonej przez spółki tworzące grupę kapitałową Mennica Wrocławska (w tym Mennica Wrocławska sp. z o.o.), rozwoju nowych obszarów aktywności oraz przede wszystkim stworzenia nowego, międzynarodowego brandu – „Goldenmark”, umożliwiającego ekspansję na rynki zagraniczne. Obecnie Spółka posiada w swojej strukturze 11 oddziałów w największych miastach w kraju (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Lublin, Białystok, Opole, Katowice i Kielce) oraz oferuje swoje produkty poprzez sieć ponad 200 punktów partnerskich, w tym banków (m.in. Deutsche Bank, mBank i Alior Bank) - zwłaszcza w ramach usługi private banking. Grupa kapitałowa Goldenmark, prócz szerokiej oferty produktowej obejmującej złoto i srebro lokacyjne, numizmaty kolekcjonerskie emitowane przez uznane mennice zagraniczne, brylanty inwestycyjne i medale okolicznościowe, posiada w swojej strukturze laboratorium weryfikujące jakość złota oraz jest hurtowym dystrybutorem biżuterii. Dodatkowo wyspecjalizowane podmioty z grupy kapitałowej zajmują się skupem odpadów złota oraz są dostawcami półproduktów do zakładów jubilerskich. Portfel usług uzupełnia przechowywanie złota klientom Goldenmark we własnym skarbcu. Tak komplementarna oferta pozwala osiągać efekty synergii poszczególnych gałęzi biznesowych oraz zaspokoić potrzeby szerokiego grona klientów zainteresowanych lokowaniem swoich oszczędności w metale szlachetne.

 

Informacje o emisji:

 

Emitent:

Goldenmark Spółka Akcyjna została wpisana w dniu 27 listopada 2014 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533602.

 

Oferujący:

Q Securities S.A.

 

Depozytariusz:

Q Securities S.A.

 

Charakterystyka Obligacji:

Obligacje emitowane są na podstawie art. 2 pkt 1) lit a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) i są obligacjami serii A, na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu, kuponowymi, o zmiennym oprocentowaniu i zabezpieczonymi („Obligacje”). Obligacje oferowane są w ramach emisji niepublicznej, skierowanej do maksymalnie 149 oznaczonych inwestorów – przeprowadzanej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach.

 

Kwota emisji:

 

2 170 000 ,-  PLN

Wartość nominalna jednej Obligacji:

 

1 000 ,-  PLN

Minimalna wartość zapisu:

 

10 000,-  PLN

Okres zapadalności:

 

Okres odsetkowy:

 

Kupon:

24 miesiące od daty przydziału Obligacji

 

3 miesiące, kupon wypłacany kwartalnie

 

WIBOR 3M + 5,5 %

 

Baza liczenia odsetek:

 

Actual / Actual

 

Termin subskrypcji

 

Rynek notowań:

01.10.2015 – 30.10.2015 r.

 

Brak

 

Zabezpieczenie:

1) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, składającym się ze złota lokacyjnego w postaci złotych sztabek i złotych monet stanowiących własność Emitenta, który to zbiór stanowi całość gospodarczą choćby jego skład był zmienny w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) Ustawy o Zastawie Rejestrowym, o wartości nie mniejszej niż 105% (słownie: sto pięć procent) wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji, niezależnie od zmienności składu tego zbioru („Przedmiot Zastawu”),

 

2) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego, do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji,

 

3) poręczenie Poręczyciela do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji, rozumiane jako umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 Kodeksu cywilnego, tj. na rzecz Obligatariuszy, zawarta przez Poręczyciela z Emitentem,

 

4) oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego, do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji.

 

 

Dodatkowe obowiązki:

 

Przedmiot Zastawu będzie poddawany co 6 (sześć) miesięcy okresowej weryfikacji:

1) aktualizacja wyceny Przedmiotu Zastawu – aktualna wycena Przedmiotu Zastawu będzie dokonywana przez niezależny podmiot wyceniający, którego wyboru Emitent dokona, za zgodą Administratora Zastawu, kierując się wymogami art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach Aktualizacja wyceny Przedmiotu Zastawu zostanie wykonana przez podmiot wyceniający. Według stanu odpowiednio na dzień 30 kwietnia 2016 r., 31 października 2016 r. oraz 30 kwietnia 2017 r., w terminie 4 tygodni od każdego z tych dni. Aktualizacje wycen Przedmiotu Zastawu będą udostępniane Obligatariuszom oraz Administratorowi Zastawu w sposób określony w Warunkach Emisji.

 

2) monitorowanie stanu Przedmiotu Zastawu – stan Przedmiotu Zastawu będzie monitorowany przez Administratora Zastawu, w szczególności poprzez weryfikację sporządzonych przez Emitenta raportów z inwentaryzacji przekazywanych Administratorowi Zastawu wraz z aktualizacją wyceny, o której mowa w ppkt 1 powyżej oraz poprzez wizytację miejsc, w których przechowywany jest Przedmiot Zastawu. Monitorowanie stanu Przedmiotu Zastawu będzie wykonywane przez Administratora Zastawu poprzez przeprowadzenie czynności monitorowania w terminie nie późniejszym niż 6 tygodni od każdego z dni wskazanych ppkt 1) powyżej.