Emisja obligacji 2 500 000 zł

Informacje o emitencie:

Emitent należy do grupy Spółdzielczego Banku Rozwoju i oferuje kompleksowe usługi faktoringowe. Zakres usług świadczonych przez SBR Faktor S.A. opiera się na trzech podstawowych modułach, które składają się na całościową ofertę faktoringową. Wśród nich znajduje się administrowanie polegające na nabywaniu niewymagalnych, bezspornych wierzytelności wobec ustalonej grupy odbiorców, finansowanie, w ramach którego nabyte wierzytelności stają się podstawą do wypłacenia finansowania oraz dochodzenie wierzytelności, na które składają się dwa podstawowe etapy - ponaglanie (miękka windykacja) oraz dochodzenie na drodze sądowej i komorniczej w celu podjęcia działań jak najszybszego uzyskania należnej od odbiorcy spłaty.

 

Informacje o emisji:

 

Emitent:

SBR Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Topiel 23. Spółka została wpisana w dniu 22 kwietnia 2013 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458859.

Oferujący:

Q Securities S.A.

Depozytariusz:

Q Securities S.A

 

Charakterystyka Obligacji:

Obligacje serii G, na okaziciela, kuponowe, o zmiennym oprocentowaniu, niezabezpieczone oraz niemające formy dokumentu („Obligacje”). Obligacje oferowane są w ramach emisji niepublicznej, skierowanej do maksymalnie 149 oznaczonych inwestorów – przeprowadzanej w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach.

 

Kwota emisji:

 

2 500 000 ,-  PLN

Wartość nominalna jednej Obligacji:

 

100,-  PLN

Okres zapadalności:

 

Okres odsetkowy:

 

Kupon:

36 miesięcy od daty przydziału Obligacji

 

6 miesięcy, kupon wypłacany półrocznie

 

WIBOR6M + 4,75 %

 

Baza liczenia odsetek:

 

Actual / Actual

 

Termin subskrypcji

 

Rynek notowań:

12 luty 2015 – 13 luty 2015

 

Brak

 

Zabezpieczenie:


Brak