Emisja obligacji 5 000 000 zł

 

Informacje o emitencie:

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A. („Emitent”) należy do Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A., w której jednostką dominującą - będącą jednocześnie większościowym akcjonariuszem i komplementariuszem Emitenta - jest Fundusz Hipoteczny Dom S.A. Podstawowa działalność Emitenta obejmuje wypłatę dożywotniego powtarzającego się świadczenia w pieniądzu w zamian za przeniesienie prawa do nieruchomości. Umowy w powyższym zakresie zawierane są głównie z osobami powyżej 65 roku życia. Emitent posiada 70% udziału w rynku oraz własną sieć oddziałów i zespoły specjalistów sprzedażowych. Zasięg Emitenta obejmuje największe miasta w Polsce: Warszawę, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków i Bydgoszcz.

 

Informacje o emisji:

 

Emitent:

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna. Spółka została wpisana w dniu 17 czerwca 2011 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354255.

 

Oferujący:

 

Q Securities S.A.

 

 

Depozytariusz:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Charakterystyka Obligacji:

Obligacje serii A, na okaziciela, kuponowe, o stałym oprocentowaniu, zabezpieczone oraz niemające formy dokumentu („Obligacje”). Obligacje oferowane są w ramach emisji niepublicznej, skierowanej do maksymalnie 149 oznaczonych inwestorów – przeprowadzanej w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach.

 

 

Kwota emisji:

5 000 000,- PLN

 

 

Wartość nominalna jednej Obligacji:

 

1 000,- PLN

Minimalna wartość zapisu:

 

50 000,- PLN

Okres zapadalności:

36 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszego okresu odsetkowego

 

Okres odsetkowy:

 

3 miesiące, kupon wypłacany kwartalnie

Kupon:

9,00 %

 

Baza liczenia odsetek:

 

Termin subskrypcji:

Actual / Actual

 

3 lipca 2014 – 7 sierpnia 2014

 

Rynek notowań:

 

Brak

 

Zabezpieczenie:

 

1) hipoteka na nieruchomościach należących do Emitenta do łącznej kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji (przedmiot zabezpieczenia obejmuje nie więcej niż 50  nieruchomości lokalowych i gruntowych, przy czym łączna powierzchnia tych 50 nieruchomości wynosi 3 428,25 m2, a ich łączna wartość według operatów szacunkowych została oszacowana na kwotę 10 809 766,00 zł),

2) poręczenie do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji (rozumiane jako umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 kodeksu cywilnego, tj. na rzecz obligatariuszy, zawarta przez poręczyciela, tj. Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
z Emitentem),

3) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji

4) oświadczenie ww. poręczyciela o poddaniu się egzekucji.

 

Redukcja zapisów:

 

W wyniku zapisów inwestorów na Obligacje w kwocie przewyższającej wartość oferowanych Obligacji, tj. w kwocie 5 570 000 zł, Emitent dokonał redukcji założonych zapisów o kwotę 570 000 zł.